Đơn vị tổ chức

Địa điểm tổ chức: Huyện đảo Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang

 

 

Đơn vị tổ chức:                                                                                           Đơn vị phối hợp tổ chức:


                                                                                             

                                                                                  

 

 

 

 

 

top